Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Rejestracja nowej skrzynki kontaktowej - krok 1 z 4
Regulamin świadczenia usług Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP):

1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Platforma Elektronicznych Usług Publicznych (zwanego w skrócie PeUP), prowadzonego przez Urząd Miasta Opola (zwanego w skrócie UMO) z siedzibą w Opolu.

2. PeUP działa pod adresem elektronicznym peup.um.opole.pl.

3. Każdy podmiot publiczny, który przystąpił do PeUP, w tym miejskie jednostki organizacyjne UMO, udostępnia poprzez PeUP swoje usługi publiczne zwany jest dalej Urzędem. Zakładka Katalog Usług udostępnia wykaz i opis usług publicznych świadczonych przez Urzędy. Poszczególne usługi Urzędów oraz ich wykaz i dostępność mogą się różnić miedzy sobą w zależności od Urzędu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia.

5. UMO udostępnia Urzędom i Użytkownikom oprogramowanie PeUP umożliwiające świadczenie przez nich usług publicznych na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

6. UMO w ramach PeUP świadczy usługi drogą elektroniczną umożliwiające Użytkownikowi interaktywne wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędami uczestniczącymi w projekcie poprzez funkcje Skrzynki Kontaktowej.

7. Użytkownik zobowiązuje się, przed skorzystaniem ze Skrzynki Kontaktowej, zapoznać się z opisem zasad jej funkcjonowania dostępnym przez łącze Pomoc na stronie głównej PeUP.

8. Skrzynka Kontaktowa realizuje funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń pism” Urzędów.

9. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. UMO nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika sprzeczne z prawem. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

10. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności działań Użytkownika sprzecznych lub naruszających prawo, bądź dobre obyczaje, UMO może zablokować lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do Skrzynki Kontaktowej. Nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za szkody związane z niemożnością z niej korzystania.

11. Dostęp do funkcji Skrzynki Kontaktowej jest możliwy tylko dla zalogowanych Użytkowników.

12. Login i hasło do Skrzynki Kontaktowej uzyskuje się podczas rejestracji Użytkownika, którym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, o czym Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić UMO, następuje wyłączenie dostępu do Skrzynki Kontaktowej.

13. Posługiwanie się podczas logowania innym hasłem niż przechowywanym w PeUP może spowodować zablokowanie Skrzynki Kontaktowej przez Administratora PeUP.

14. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem loginu lub hasła. UMO nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.

15. Użytkownik ma świadomość, że adres e-mail podany podczas rejestracji umożliwia odzyskanie hasła przez osoby posiadające możliwość odbierania poczty z podanego adresu e-mail. w związku z powyższym Użytkownik może się posługiwać jedynie osobistymi adresami e-mail.

16. W przypadku podejrzenia uzyskania loginu lub hasła Użytkownika do Skrzynki Kontaktowej przez osoby nieuprawnione, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UMO osobiście.

17. Użytkownik podczas rejestracji Skrzynki Kontaktowej wyraża zgodę na przetwarzanie przez UMO swoich danych osobowych do celów korzystania z PeUP.

18. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą PeUP powinny zgodnie z art. 63 k.p.a być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem w znaczeniu ustawy o podpisie elektronicznym. Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 k.p.a.

19. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, do Skrzynki Kontaktowej Użytkownika. UPO stanowi poświadczenie przedłożenia w znaczeniu art. 57 §5 ust. 1 k.p.a. UMO zastrzega sobie możliwość odrzucania dokumentów elektronicznych zwierających wirusy, lub inne zagrożenia dla systemu teleinformatycznego PeUP lub Urzędu, o czym niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

20. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urzędy, do folderu Odebrane w Skrzynce Kontaktowej: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych adresowanych do Użytkownika (w szczególności pism i decyzji związanych ze złożonymi wnioskami), powiadomień i notyfikacji.

21. Odbiór dokumentów elektronicznych następuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.11.2006r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1664) poprzez opatrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru bezpiecznym podpisem elektronicznym przez Użytkownika.

22. W sprawach nie cierpiących zwłoki, zgodnie z art. 55 k.p.a., wezwania można dokonywać telegraficznie lub telefonicznie bądź za pomocą innych środków łączności w tym poprzez SMS na podany podczas rejestracji adres lub numer telefonu.

23. Przy projektowaniu PeUP starano się wykorzystywać jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania systemu FINN 8 SQL PeUP zaleca się:

a) system operacyjny: Microsoft Windows XP/Vista lub Linux Fedora Core w wersji 7 lub nowszej,

b) przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo Firefox w wersji 2 lub nowszej,

c) dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Sun w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty,

d) przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z dnia 11 października 2005r.), w szczególności Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.

24. UMO zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik w momencie logowania się zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług PeUP wygasa i Użytkownik traci dostęp do Skrzynki Kontaktowej.

25. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Skrzynki Kontaktowej.

26. Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2020

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie Platformy e-Usług Publicznych Urzędu Miasta Opola

Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję:

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Opola z siedzibą przy Rynek-Ratusz, 45-015 Opole. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy urzad@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy iod@um.opole.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1) w ramach korzystania z platformy https://peup.um.opole.pl, w tym założenia Skrzynki Kontaktowej, jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

2) w celu realizacji wybranej przez Państwa usługi elektronicznej, która została udostępniona na platformie https://peup.um.opole.pl, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym składania podań i wniosków w oparciu o formularze elektroniczne umożliwiające realizację usług publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe za pośrednictwem platformy będą przekazywane urzędowi właściwemu ze względu na realizację wybranej usługi.

Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy mogą być inne podmioty, z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenie usług serwisowych dla platformy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane będą przechowywanie nie dłużej, niż do usunięcia konta użytkownika z platformy https://peup.um.opole.pl.

Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze skorzystaniem z danej usługi elektronicznej świadczonej na platformie https://peup.um.opole.pl przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- prawo do usunięcia danych osobowych (w zakresie tych danych, na które była wyrażona zgoda),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

W zakresie założenia konta na platformie https://peup.um.opole.pl, podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych w ramach korzystania z platformy, należy skorzystać z innego przewidzianego prawem sposobu złożenia wniosku, np. osobiście w Urzędzie w sposób tradycyjny.

W zakresie realizacji wybranej usługi, udostępnionej na platformie może istnieć wymóg podania różnego zakresu danych osobowych wymaganego przepisami prawa (w szczególności w zakresie określonych przepisami prawa wzorami podań i wniosków wymaganych do załatwienia danej sprawy). Niepodanie kompletnych danych może skutkować niemożliwością realizacji usługi lub zwrotną korespondencją wymagającą uzupełnienia danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

* KONIEC *

Rejestruję nową skrzynkę kontaktową dla:
 
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij