Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Symbol wydziału: UAB
Nazwa: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Telefon: (77) 451 18 12 Faks: (77) 541 13 22
E-Mail: urzad@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-037 Opole, Plac Wolności 7-8
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Informacja czy teren położony w rejonie ul. ........ w Opolu jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Opinie do podziałów geodezyjnych
Pozwolenie na budowę
Pozwolenie na budowę drogi publicznej
Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz zgłoszenia zamiaru przystąpienia do rozbiórki.
Ustalenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmianą) na wniosek lub z urzędu
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opola (lub ze Studium)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy
Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
Zaświadczenie o ustaleniach MPZP
Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (bądź opinia)
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zatwierdzenie projektu budowlanego
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów lub ich części
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij