Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
O projekcie
Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol wydziału: SO
Nazwa: Wydział Spraw Obywatelskich
Telefon: (77) 541 13 59 Faks: (77) 541 13 60
E-Mail: SO@um.opole.pl
Miejsce urzędowania: 45-018 Opole, Pl. Wolności 7-8
WWW: http://www.opole.pl
Skrytka ePUAP: /cv1wi4e15q/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
HerbKatalog usług realizowanych w wydziale
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców (JEDNORAZOWO - NA NAJBLIŻSZE WYBORY)
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Nadanie numeru PESEL
Nadanie numeru PESEL
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
Pierwsza rejestracja ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy sprowadzonych z zagranicy
Pierwsza rejestracja motocykla sprowadzonego z zagranicy
Pierwsza rejestracja motoroweru sprowadzonego z zagranicy
Pierwsza rejestracja nowego ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy
Pierwsza rejestracja nowego motocykla
Pierwsza rejestracja nowego motoroweru.
Pierwsza rejestracja nowego samochodu osobowego,ciężarowego, autobusu oraz pojazdu samochodowego innego ( podrodzaju czterokołowiec lub czterokołowiec lekki )
Pierwsza rejestracja samochodu ciężarowego lub autobusu sprowadzonego z zagranicy
Pierwsza rejestracja samochodu osobowego, pojazdu samochodowego innego ( podrodzaju czterokołowiec lub czterokołowiec lekki ) sprowadzonego z zagranicy.
Procedura w sprawie składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku oraz zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku
Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)
Rejestracja ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, zarejestrowanych na terenie RP
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela, w celu przejazdu pojazdu na badania techniczne, z miejsca zakupu, wywozu za granicę.
Rejestracja motocykla zarejestrowanego na terenie RP
Rejestracja motoroweru zarejestrowanego na terenie RP
Rejestracja samochodu osobowego, ciężarowego lub autobusu zarejestrowanego na terenie RP
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Składanie wniosków CEIDG-1 o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składanie wniosków CEIDG-1 o dokonanie zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składanie wniosków CEIDG-1 o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Składanie wniosków CEIDG-1 o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Składanie wniosków CEIDG-1 o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE niebędącego obywatelem polskim
Udostępnianie rejestru wyborców
Udostępnianie spisu wyborców
Udostępnienie danych osobowych
Udzielanie informacji ustnych i pisemnych o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola do dnia migracji wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty ( zagubienie, kradzież) .
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia.
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Opola
Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE niebędącego obywatelem polskim (NA STAŁE)
Wydanie dowodu osobistego
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych w nim umieszczonych lub ze względu na zmianę terminu ważności prawa jazdy
Wydanie wtórnika prawa jazdy (utrata, zniszczenie)
Wydanie zaświadczenia z akt dotyczących dowodu osobistego
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane na terenie miasta Opola, w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę
Wydawanie na wniosek strony uwierzytelnionych kserokopii dokumentów archiwalnych znajdujacych się w Wydziale
Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz w referendum ogólnokrajowym na podstawie upoważnienia
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców
Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy obywateli polskich i cudzoziemców
Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym
Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego lub adnotacji.
Wymiana praw jazdy, o których mowa w art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym
Wyrejestrowanie pojazdu.
Zagubienie, kradzież, zniszczenie tablic rejestracyjnych - wydanie nowych tablic rejestracyjnych lub uzyskanie ich wtórnika ( w przypadku tzw. białych tablic rejestracyjnych ).
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy czasowy cudzoziemców
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu ( zgłoszenie sprzedaży pojazdu)
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę
Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij